ආදර සබඳතා වර්ධනය කරවන අර්ධනාරිෂ්වර ස්තෝත්‍රය | shiva parvati stotra | shiva parwati love mantra

ශිව දෙවියන්ගේ සහ පාර්වතී දේවියගේ ඒකාබද්ධ ස්වරූපය ලෙස මෙම අර්ධනාරිෂ්වර ස්වරූපය හඳුන්වන්න පුලුවන්. මෙම ස්තෝත්‍රය තුළින් එම ස්වරූපයේ විස්තර දක්වමින් එම ස්වරූපයට නමස්කාර කිරීමක් තමයි දැක්වෙන්නේ. ආදර සබඳතා වගේම අඹු සැමි සබඳතා වර්ධනය කර ශක්තිමත් කර ගන්න මෙම ස්තෝත්‍රය මහත් රුකුලක් වෙනවා.

Hello friends, This video is about shiva parvati stotra | shiva parwati love mantra | shiva parvati adara mantraya This video includes : shiva parvati stotra | shiva parwati love mantra | shiva parvati adara mantraya