මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ මන්ත්‍රය | Mathdravya nivarana mantharaya | mathdravya nivarana mantra sinhala

මතට ඇබ්බැහි වූ අදාළ පුද්ගලයාට දිනපතා මේ ආකාරයට වතුර වීදුරුවක් සකසා පානය කිරීමට ලබා දෙන්න. දින 21කින් පමණ පසුව ඔහුගේ එම ඇබ්බැහිවීම ක්‍රමයෙන් අඩුවී යනු ඇත.

Hello friends, This video is about mathdravya nivarana mantharaya | mathdravya nivarana mantra sinhala | mathdravya niwarana This video includes : mathdravya nivarana mantharaya | mathdravya nivarana mantra sinhala | mathdravya niwarana