දෙවියන් අනුව වීඩියෝ නරබන්න

Watch videos according to God

විෂ්ණු

Vishnu

ශිව

Shiva

බ්‍රහ්ම

Brahma

ලක්ෂ්මී

Lakshmi

දුර්ගා

Durga

සරස්වතී

Saraswathi

ගණපති

Ganesh

පාර්වතී

Parvathi

කතරගම

Katharagama

හනුමාන්

Hanuman

කාලි

Kali

අයියප්පන්

Ayyappan

සූනියම්

Suniyam

පත්තිනි

Paththini

දැඩිමුණ්ඩ

Dadimunda

සුමන සමන්

Sumana Saman

සක්‍ර

Sakra

නාථ

Natha

විභීෂණ

Vibishana

සතරවරම්

Satharawaram

දෙවොල්

Devol

අයියනායක

Aiyanayaka

අනංග

Ananga

වල්ලි

Valli

කම්බිලි

Kambili

ගම්බාර

Gambara

කඩවර

Kadawara

නවග්‍රහයන්

Navagraha

වෙනත් දෙවිවරුන්

Other Gods

වෙනත් දේවතාවියන්

Other Goddess